Chroma Wild Lotus


New Anime colour

100% Powder based Vegan Tattoo Pigments that contain NO acrylic resins.